İstanbul’da 300 Milyon Dolarlık Rant!

0
186

İstanbul’da 300 Milyon Dolarlık Rant!
Bakanlar Kurulu, bölgedeki 16 mahallenin 13’ünü sağlam olduğu halde riskli alan ilan etti Geçtiğimiz ay belediyeden tebligat alan mahalle sakinleri mağdur edildiklerini söyledi. Bazıları, “Bize çok az metrekare düşecek. İnşaatı yapacak şirket zengin olacak” dedi.

Sözcü Gazetesi’nden Özlem Güvemli’nin haberine göre, 16 ma­hal­le­sin­den 13’ü sağ­lam ol­du­ğu hal­de risk­li alan ilan edi­len İs­tan­bul Ga­zi­os­man­pa­şa­’da kent­sel dö­nü­şüm, iti­raz­la­ra rağ­men uy­gu­lan­ma aşa­ma­sı­na gel­di. Geç­ti­ği­miz haf­ta İs­lam­bey ola­rak bi­li­nen ve plan­lar­da “şe­hir par­kı­” ola­rak gö­zü­ken Sa­rı­göl Mer­kez Ma­hal­le­si­’n­de­ki 60 dö­nüm­lük ara­zi­nin uy­gu­la­ma imar plan­la­rı il­çe be­le­di­ye­sin­de onan­dı.

Par­sel­de 311 mil­yon do­lar ge­lir ge­tir­me­si plan­la­nan We Ha­liç pro­je­si yük­se­le­cek. Ga­zi­os­man­pa­şa­’nın Sa­rı­göl Mer­kez Ma­hal­le­si 26 Ocak 2013 ta­ri­hin­de Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ile risk­li alan ilan edil­di. 2006 ta­rih­li plan­lar­da “şe­hir par­kı, okul ala­nı­” fonk­si­yo­nu ve­ri­len par­se­lin 53 bin met­re­ka­re­si Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’na, 443 met­re­ka­re­si şa­hıs­la­ra, 57 met­re­ka­re­si de Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si­’ne ait. 4 bin 760 met­re­ka­re­lik kı­sım ise yol ve tes­cil dı­şı alan ola­rak gö­zü­kü­yor. Pla­na ko­nu olan ara­zi­nin bü­yük kıs­mın­da ağır­lık­lı ola­rak ta­pu tah­sis bel­ge­li 258 ha­ne bu­lu­nu­yor. 1950’ler­de ku­ru­lan ma­hal­le, risk­li alan ilan edil­dik­ten son­ra ön­ce böl­ge­nin 1/5 bin­lik plan­la­rı ha­zır­lan­dı.

7 ocakta da Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si Mec­li­si­’n­de 1/1000’lik uy­gu­la­ma imar plan­la­rı onan­dı. Plan de­ği­şik­li­ği ile 60 dö­nüm­lük şe­hir par­kı, “ko­nut, ca­mi, okul, sos­yal kül­tü­rel te­si­s” fonk­si­yo­nu­na alın­dı. Em­sal 2.48 ola­rak be­lir­len­di.

Tebligatlar gitti

Risk­li alan ka­ra­rı son­ra­sı ma­hal­le­de­ki ev­le­re ara­lık ayın­da be­le­di­ye­den teb­li­gat­lar git­ti. Ço­ğun­lu­ğu ta­pu tah­sis bel­ge­li olan ma­hal­le sa­kin­le­ri an­laş­ma­yı ka­bul et­mek zo­run­da kal­dı. Be­le­di­ye ile söz­leş­me im­za­la­ma­yan ma­hal­le sa­kin­le­rin­den Dur­muş Ge­gin, “Bi­ze 1980’ler­de Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ile ta­pu tah­sis bel­ge­le­ri da­ğı­tıl­dı. 2006 yı­lın­da be­le­di­ye­ye baş­vu­rup imar iz­ni is­te­dim ama ‘o­ra­sı şe­hir par­kı imar ve­re­me­yi­z’ de­di­ler. Şim­di risk­li alan de­yip ima­ra aç­tı­lar. Bi­ze de sa­hip ol­du­ğu­muz­dan da­ha az met­re­ka­re­ler tek­lif ede­rek mağ­dur et­ti­le­r” de­di. CHP Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Ah­met Gür­büz ise par­se­lin ima­ra açıl­ma­sı­na tep­ki gös­ter­di. Gür­büz, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan plan­la­rı yar­gı­ya ta­şı­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.

Bu evlerin hepsi yıkılacak yerine ‘We Haliç’ kuleleri yükselecek!

Yeni kentsel dönüşüm planına göre mahallede 175 bin metrekare inşaat yapılacak. Hak sahiplerine verilecek inşaat alanı 68 bin 255 metrekare. Yani toplam inşaat alanının yüzde 39’u hak sahiplerine, yüzde 61’i yüklenici firmaya verilecek. Yüklenici firma Ilgın İnşaat’ın daha planlar hazırlanmadan 28 Mart 2014’te yaptığı değerleme raporunda proje ile ilgili ayrıntılar yer alıyor. Rapora göre mahallede yapılacak “We Haliç” projesinin inşaat alanı 213 bin 433 metrekare, satılabilir alan 130 bin 194 metrekare. Projenin maliyetini 109 milyon dolar olarak hesaplayan inşaat şirketi satıştan 311 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.